Belediyye.info 2015-ci ilin may ayının 25-i tarixindən fəaliyyətdədir.

28-10-2023 , 07:33

Son xəbərlər

Bütün xəbərlər

Ən çox oxunanlar

Bu gün Bu həftə Bu ay
Gündəlik Xəbərlər
- +

Tüləkəran bələdiyyəsi bücə layihəsini müzakirəyə çıxardı 

Quba rayon Tüləkəran bələdiyyəsinin 24 oktyabr 2023-cü il tarixli 16 saylı iclasında bələdiyyənin 2024-cü il  üçün büdcə laihəsi müazkirə olunmuşdur. Müzakirə olunmuş layihədə xərclərin əsas istiqamətləri olaraq kəndlərdə su sisteminin qurulması, yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, aztəminatlı ailələrə yardımların gösrətilməsi, təhsil, səhiyyə, idman və bu kimi digər sosial sahələrə yönəldilımisə diqqət edilmişdir. Büdcə Sistemi Haqqında qanuna müvafiq olaraq büdcə layihəsi, əhalinin müzakirəsinə təqdim olunaraq sakinlərin təklif və düzəlişlərini bildirmələri üçün mətbuat orqanlarınada və məlumat lövhələrində yerləşdirilməsi barəsində qərar qəbul olunmuşdur.

Rauf Hüseynov

Tüləkəran bələdiyyəsinin sədri

****************************************************************

 TÜLƏKƏRAN    BƏLƏDİYYƏSİNİN  NÖVBƏTİ  BÜDCƏ  

İLİ  -  2024-Cü İL  ÜÇÜN    YERLİ  BÜDCƏNİN  NƏZƏRDƏ 

TUTULAN  GƏLİR  VƏ  XƏRCLƏR

S  M E  T  A S  I

                                                                                                                              = AZN=

     Yerli büdcənin gəlirləri 

  Gəlirlərin cəmi: /mədaxil hissəsi/                                                      - 104564

                      1.1. Vergilərdən daxilolmalar                                        - 49184

1.1.1.2.    Mənfəət vergisi                                                                      - 

1.1.3.       Mülkiyyətdən vergilər                                                           -

1.1.3.1.0. Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi                                              - 15800

1.1.3.2.0. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi                                              -  33384

1.1.4.10.  Mədən  vergisi                                                                        -

            1.2.  Sosial  ayırmalar                                                                  -                                  

1.2.1.      Sosial  təminata ayırmalar                                                        -

1.2.1.1.   İ.Ə.G.F.H  sosial ayırmalar                                                       -

1.2.1.2.   M.İ.Ə.H sosial  ayırmalar                                                          -

                 

           1.3. Qrantlar                                                                               -   2620

1.3.1.  Xarici  hökümətlərdən daxil  qrant                                              -

1.3.2.  Beynəlxalq  təşkil.daxil olan qrant                                                 -

1.3.3.  Dövlət idarəetmə sektorunun  digər  həlqələrindən                        - 2620

          daxil  olan qrantlar

 

          1.4. Digər  gəlirlər                                                                         - 52760

1.4.1.       Mülkiyyətdən  gəlirlər                                                             - 

1.4.1.1.2. Maliyə  və  qeyri - maliyyə  müəssisə

                və  idarələrdən daxilolmalar                                                   -

1.4.1.7.    Torpağın  icarə haqqı                                                             -    1500

1.4.2.0.    Mal  və xidmətlərin  satışından  daxilolmalar                         - 

1.4.2.1.8. Torpağın satışından  daxilolmalar                                           -  18000

1.4.2.2.    İnzibati  tədiyyələr və  rüsumlar                                             -   9500

1.4.2.2.1. Sair  rüsum  və ödənişlər                                                        -   

            a) Avtomobil  dayanacaqlarından                                                -  

            b) Mehmanxana  rüsumu                                                             -   

            c) Sair   rüsumlar (Reklam  yerindən)                                         -  

1.4.2.3.0.0.Qeyri kommersiya  təşkilatlarının  kommersiya

                 fəaliyyətindən  gəlirlər                                                       -   

1.4.2.3.1.   Ödənişli  xidmətlərdən daxilolmalar                                  -   5000 

             a) Sanitar  xidmət obyektlərindən                                           -    

             b) Yuyucu  sexindən                                                                -   

             c) Qaynaq  sexindən                                                                - 

             e) Su satışı                                                                                -  5000

1.4.2.3.2.8.Qrantlar  və  digər təmənnasız  yardımlar                          -

1.4.2.3.2.9.Qanunvericiliyə uyğun  olaraq  digər

                  gəlirlər  və  daxilolmalar                                                    -   

1.4.4.          Könüllü  köçürmələr                                                         -    15000

1.4.5.          Sair  gəlirlər                                                                       -   3760

                                                                 

       2024-CÜ İL   ÜÇÜN  TÜLƏKƏRAN  BƏLƏDİYYƏSİNİN

BÜDCƏSİNİN   XƏRCLƏRİ

                                                                                                                                 = AZN =  

           Xərclərin  cəmi: /məxaric hissəsi/                                          -   104564

                             I.İdarəetmə  xərclərinin cəmi:                              -   54764

210000. Əməyin ödəniş fondu                                                              -   48064

211000. Əmək  haqqı                                                                           -   30200

211100. Ştatda olan işçilərin əmək haqqı                                             -   30200

211200. Ştatdankənar işçilərin  əmək haqqı                                         -         -

211300. Sair pul ödənişləri /maddi yardım və əlavə əmək haqqı/         -      3204

211300. Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair  pul ödəmələri                      -     2016

212000. Əmək  haqqına  üstəlik / 22% /                                                 -    12644

220000. Malların alınması və xidmətlərin haqqının ödənilməsi            -     

221100. Dəftərxana ləvazımatı, sair təsərrüfat məqsədləri üçün mal və

             materiallar alınması.                                                               -        600

222000. Ezamiyyətlər və xidməti səfərlər, işçilərə kompesasiya ödənişləri – 500

223000. Nəqliyyat xidmətləri  haqqının  ödənilməsi                               -    

223100. Yanacaq  və  sürtkü mareiallarının  alınması                              -    2400

224000. Kommunal  və  kommunikasiya xidmət  haqqının ödənilməsi  -     

224100. Elektrik  enerjisi  haqqının ödənilməsi                                        -     

224200. Qaz  haqqının  ödənilməsi                                                            -   

224300. Su  haqqının  ödənilməsi üçün                                                    -      

224900. Poçt   rabitə  xidmətləri                                                               -     500

225410. İnventar  və  avadanlıqların alınması                                           -     500

226200. Abadlaşdırma xidmətləri  haqqının  ödənilməsi                          -

280000. Digər  xərclər                                                                              -  

282100. Sair  xərclər                                                                                  - 

282200. Əsaslı  xərclər  (təmir xərcləri)                                                  -  

282300. Bank  xərcləri                                                                               -     2200

310000. Qeyri – maliyyə aktivlərinin alınması (əsas fondlar)                  -  

311100. Bina və tikililər                                                                           -

311120. Qeyri  yaşayış  binaları                                                               -

311130. Digər  tikililər                                                                             - 

311200. Maşın  və  avadanlıqlar                                                                -

311210. Nəqliyyat vasitələrinin  alınması                                               -

311220. Digər  maşın  avadanlıqları                                                         -

311320. Qeyri – maddi aktivlər                                                                - 

312000. Maddi - istehsal ehtiyatları                                                        -

 

II. SOSİAL  MÜDAFİƏ PROQRAMLARININ 

MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ    ÜÇÜN NƏZƏRDƏ 

                                    TUTULAN  XƏRCLƏR                                            - 41600

1.  Təhsil  və mədəniyyət  sahəsində                                                       -     2 000

2.  Kənddaxili  yolların tikintisi  və  saxlanılması                                   -   1200.00

3. Kənddaxili  elektrik  və qaz  xətlərinin  təmiri                                     -      

4. Kəndlərin  su  və kanalizasiya  təsərrüfatının  saxlanılması  və inkişafı  -   17600

5. Qəbristanlıqlarınvə abidələrin qorunması üçün                                     -    1000

6. Ticarət  və  Məişət və İctimai  iaşə  xidməti təşkilinə şərait

    yaradılması üçün                                                                                  -         -

7. KIV-in fəaliyyətinə şərait  yaradılması  üçün                                      -      

8. Kimsəsizlərə, qocalara, şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə və

   imkansızlara  və s. yardım göstərilməsi                                              -    3000

9. Kütləvi  tədbirlərin  keçirilməsi üçün                                                  -   1000

10. İstedadlı uşaqlara əlavə  yardım  göstərilməsi                                   -     1000.00

11. Fiziki tərbiyə  və  idmanın inkişafı  üçün                                           -     1000.00

12. Yeni  iş  yerlərinin açılması  və  təşkili üçün                                    -      2000.00

13. Dəfn və yas mərasimlərinin keçirilməsi üçün                                    -     1000.00

14. Xarici ölkə təşkilatları ilə işgüzar əməkdaşlıq üçün əlaqə xərcləri    -     

             III. İQTİSADİ  İNKİŞAF PROQRAMLARININ  MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

                      ÜÇÜN  NƏZƏRDƏ TUTULAN  XƏRCLƏR                                 -      1000

1. Sənaye  müəssisələrinin  işə salınması  və  təşkili                              -

2. Aqrar  sahənin  inkişafı üçün                                                              -      1000

              IV. EKOLOJİ  PROQRAMLARIN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ  ÜÇÜN 

                   NƏZƏRDƏ TUTULAN  XƏRCLƏR                                                 -       2200

1. Bələdiyyə ərazisinin yaşıllaşdırılması, abadlaşdırılması və  saxlanılması

    üçün  ayrılan xərclər                                                                          -     1 200

2. Sanitariya tədbirlərinin həyata keçirilməsinə kömək                           -     1000

                            V.  EHTİYYAT FONDUNUN  XƏRCLƏRİ                             -    5000           


Rəylər

0 Rəy


Rəy yaz

Oxşar xəbərlər