"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2021-ci ilin Birinci yarımilliyi üzrə HESABATI

--2021-08-04 / 10:47

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mingəçevir Bələdiyyəsinin

2021-ci ilin

Birinici yarımilliyi üzrə

 

HESABATI

 

 

MÜNDƏRİCAT

 

 1. Keçirilən ümumi yığıncaqlar barədə məlumat
 2. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işi haqqında hesabat
 3. Büdcə gəlirləri
 4. Büdcə xərcləri
 5. Görülmüş işlərin xülasəsi
 6. Mülki dövriyyəyə cəlb olunan bələdiyyə torpaqları haqqında məlumat
 7. Tədbirlər barədə

 

 

 

 

 

 1. MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2021-Cİ İLİN I YARIMİLLİYİ ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ ÜMUMİ YIĞINCAQLAR BARƏDƏ

 

MƏLUMAT

 

Keçirilən iclasların ümumi sayı - 13

 

Gündəlikdəki məsələlərin sayı – 102

 

O cümlədən;

 

-Torpaqla əlaqədar məsələlər – 43

 

-Şəhərdə aparılan tikinti-abadlıq işlərinə, məhəllələrdə görülən işlərə və bir sıra başqa tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması ilə bağlı məsələlər – 5

-Yardımlar – 3

 

-Təşkilati və digər məsələlər – 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNƏ 2021-Cİ İLİN I YARIMİLLİYİ ÜZRƏ DAXİL OLAN ƏRİZƏ VƏ MÜRACİƏTLƏR BARƏSİNDƏ MƏLUMAT

 

Müraciət edən şəxslər

Hesabat dövrü

1

Maddi yardım üçün müraciət edən şəxslər

9

 

maddi yardım-material alan şəxslər

3

2

Sahibkarlıq fəaliyyətи иля баьлы müraciət edən şəxslər

141

 

sabibkarlıq fəaliyyəti üçün t/s ayrılmışdır

4

 

Mövsümi

50

 

onlardan:

 

 

şəhid ailəsi

1

 

Qarabağ Müharibəsi Veteranı və əlili

 

 

Əlil, hərbiçi

 

 

Qaçqın

 

 

müharibə veteranı

 

3

Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər

136

 

fərdi mənzil tikintisi üçün t/s ayrılmışdır

13

 

onlardan:

 

 

şəhid ailəsi

2

 

Qarabağ Müharibəsi Veteranı

 

 

Qarabağ Müharibəsi Əlili

1

 

Əlil, Çernobıl əlili

 

 

Qaçqın, yataqxana

 

 

müharibə veteranı, Əfqanıstan veteranı

 

 

Ehtiyyatda olan zabit

 

4

Tikinti təmir ilə əlaqədar müraciətlər

2

5

Sair şikayətlər məlumatlar

697

 

Müxtəlif dövlət orqanlarına arayış

120

 

Cizgi çəkilməsi

2

 

Ağac budanması

151

 

Yolun açılmasına köməklik

4

 

Sənəd almağa köməklik

5

 

Oturacaq stolu düzəldilməsi

2

 

Dəfnlə bağlı

404

 

Digər şikayətlər

10

 

Cəmi

985

 

Müraciət edən şəxslər

Hesabat dövrü

1

Qaçqınlar

3

2

Əlillər, Çernobıl əlili

2

3

Ehtiyyatda olan zabit

2

4

şəhid ailəsi

23

5

Əfqanıstan və Qarabağ Müharibəsi Əlili

4

6

Qarabağ Müharibəsi Veteranı

5

7

müharibə veteranı

-

 

Qəbula gələnlərin sayı

35

Hərbi qulluqçuların qeydiyyatı

996

Mingəçevir Bələdiyyəsinə daxil olan sənədlər barəsində məlumat

 

Müraciət edən şəxslər

Hesabat dövrü

1

İcra hakimiyyəti

104

2

İdarə və təşkilatlar

405

3

Milli Məclis

-

4

Nazirliklər

55

 

Cəmi

564

 

 1. BÜDCƏ GƏLİRLƏRİ

 

2021- İLİN I YARIMİLLİYİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏNİN GƏLİRLƏRİ ÜMUMİLİKDƏ 134535.44 MANAT OLMUŞDUR.

MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2021- İLİN I YARIMİLLİYİ ÜZRƏ GƏLİRLƏRİ:

 

Gəlirlər

Məbləğ

 1.  

Fiziki şəxslərin torpaq vergisi

7158.67

 1.  

Fiziki şəxslərin əmlak vergisi

9426.26

 1.  

Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

4000

 1.  

Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində mövsümi ictimai-iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş

4086

 1.  

Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş

1753.50

 1.  

Bələdiyyə ərazisində müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyət vasitələrinin daimi və ya müvəqqqəti dayanacaqları üçün ödəniş

1784

 1.  

Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya

-

 1.  

Bələdiyyə əmlakının satışından daxil olan gəlirlər

24001

 1.  

İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı

67606.01

 1.  

İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı

6000

 1.  

Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları və ianələri

-

 1.  

Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər

8720

 

134535.44

 

 1. BÜDCƏ XƏRCLƏRİ

Hesabat dövründə bələdiyyənin xərcləri ümumilikdə 112857.30 manat olmuşdur.

 

Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2021-ci ilin l yarımilliyi üzrə xərcləri:

 

 

 1.  

Ə/H və onunla bağlı sair ödəmələr

71826.75

 1.  

Əmək haqqına üstəlik (DSMF, işsizlik sığortası, icbari dövlət sığortası)

21181.65

 1.  

Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması

720.27

 1.  

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi

677

 1.  

Rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi

1139.97

 1.  

İnventar və avadanlığın alınması

910

 1.  

Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

594

 1.  

Qaz sərfi haqqının ödənilməsi

802.80

 1.  

Su və kanalizasiyadan istifadə haqqının ödənilməsi

-

 1.  

Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi

4835.95

 1.  

Əsas vəsaitlərin (Xəzər-SD minik avtomobili) alınmasına ödəniş

2652

 1.  

Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri

-

 1.  

Maddi yardımlara

168.45

 1.  

Bank xidmətləri haqqı

538.40

 1.  

Abunə xərcləri

612

 1.  

Sair cari xərclər

6198.06

 

112857.30

 

Sair cari xərclərin tərkibi

 

Мябляь

 1.  

Assosiasiya (üzvlük haqqı)

600

 1.  

Reyestr idarəsi

2029.05

 1.  

Arxiv

650

 1.  

Audit yoxlaması

1000

 1.  

Bələdiyyə saytı

200

 1.  

Printerin təmiri

50

 1.  

Dövlət rüsumu

410

 1.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

1259.01

 

6198.06

 

 1. MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİ TƏRƏFİNDƏN 2021-Cİ İliN I YARIMİLLİYİ ƏRZİNDƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRİN XÜLASƏSİ

 

 1. Abadlaşdırma xidmətləri

 

 

 

 

      1.             

“Bələdiyyə parkı” ərazisində uşaqlar üçün 7 dəst heyvan heykəllərinin qoyulması

-

3230

      2.             

“Bələdiyyə parkı” ərazisinin projektor və digər eqzotik, rəngli işıqlarla işıqlandırılması

-

988.81

      3.             

“S.Vurğun parkı”nda işıq   dirəklərinə elektrik naqillərinin çəkilməsi

-

617.14

CƏMİ:

4835.95

 

                                                                                              2. İnzibati bina

                                                         

 

Bələdiyyənin inzibati binasının dəhlizində, akt zalında və iş otaqlarında, alınmış lazımi mal-material və avadanlıqlarla yanğından mühafizə sisteminin siqnalizasiyasının quraşdırılması.

-

910

CƏMİ:

910

 

                                                   3. Ясас вясаитляр

 

Xidməti minik avtomobili “XƏZƏR” SD (kredit ödənişi)

-

2652

CƏMİ:

2652

 

                                       4.Maddi yardım

 

1-ci qrup gözdən əlil Məmmədova Rəfiqə Sirac qızına pul yardımı

-

100

 

Şəhid bulağının kənarının hasarlanması üçün iki top tor alınmasına

-

68.45

 

                                             Cəmi:

 

168.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2021-Cİ İLİN 6 AYI ƏRZİNDƏ MÜLKİ DÖVRİYYƏYƏ CƏLB OLUNAN BƏLƏDİYYƏ TORPAQLARI HAQQINDA MƏLUMAT

 

Fərdi mənzil tikintisi üçün ayrılmış torpaq sahələri

Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün ayrılmış torpaq sahələri

İcarə

Alqı-satqı

4897 kv.metr

30 kv.metrə müsabiqə keçirilib,

230 kv.metrə müsabiqə keçirilməyib

27040 kv.metr müsabiqə keçirilməyib

           

 

 

Fərdi mənzil tikintisi üçün 2 nəfər şəhid ailəsinə cəmi 800 kv.metr, 1 nəfər Qarabağ Müharibəsi Əlilinə cəmi 400 kv.metr, ümumilikdə 1200 kv.metr torpaq sahəsi ayrılmışdır.

ŞƏRHLƏR