"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI

--2016-07-18 / 00:16

1. Giriş

Azərbaycan Respublikasının demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyaraq hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin əsas şərti kimi qəbul edilən azad bazar iqtisadiyyatı modelini seçməsi cəmiyyətdə xüsusi mülkiyyət amilinin rolunu daha da gücləndirmiş və mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində mühüm qərarların qəbulu ilə səciyyəvi olmuşdur.

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və torpaq islahatı kimi mühüm əhəmiyyətə malik irimiqyaslı tədbirlər uğurla həyata keçirilmiş, çoxsaylı dövlət əmlakı, o cümlədən mənzil fondu və torpaq sahələri də daxil olmaqla, yüz minlərlə əmlak xüsusi mülkiyyətə verilmiş və beləliklə də, ölkədə mülkiyyət hüququ münasibətlərində iştirak edən subyektlərin sayı artmışdır. Bunun nəticəsində torpaq sahələri də daxil olmaqla, daşınmaz əmlak üzərində müxtəlif mülkiyyət növləri yaranmış, onların hüquqi statusu müəyyən edilmiş və mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı sistemi formalaşmışdır.

http://azertag.az/store/files/untitled%20folder/D%C3%96VL%C6%8FT%20PROQRAMI-13.07.pdf

ŞƏRHLƏR